Shito ryu

Antonio Diaz

Jiin-Sochin-Paiku*

40 min

no language

All  kata  marked  by * include  bunkai

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Sei Pai*- Rohai-Heiku*

40 min

no language

All  kata  marked  by * include  bunkai

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Kururunfa-Gojoshiho-Wanshu

40 min

no language

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Annan*  - Unshu  -  Jitte*

40 min

no language

All  kata  marked  by * include  bunkai

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Bassai Dai*-Nipaipo -Jion

40 min 

no language

All  kata  marked  by * include  bunkai

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

 Antonio Diaz

5 heian

40 min

no language

25.00€
25.00€
Syndicate content